Algemene Voorwaarden

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt ga ik er van uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de eerste massage/behandeling wordt er door mij een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
 4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 5. Er worden geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.
 6. Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.
 7. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden in rekening gebracht.
 8. Betaling verloopt contant, via bankbetaling of een tikkie en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.
 9. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn geldig tot één jaar na uitgifte en zijn niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen.
 10. Bij verlies of verjaring van cadeaubonnen en strippenkaarten vervalt het recht op nog openstaande behandelingen.
 11. Strippenkaarten en cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.
 12. Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die ik aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 13. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u de praktijk niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een cliëntdossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandel- overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen plus de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. In het dossier kunnen tevens gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts, arts of fysiotherapeut). Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, ik u eerst zal informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw voorafgaande expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Privacy op de factuur

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • De kosten van het consult

Bewaartermijnen 

 • De wettelijke bewaartermijn van 7 jaar (Belastingdienst) voor de financiële administratie.
 • Een bewaartermijn van het cliëntdossier tot 20 jaar op grond van de wettelijke bewaartermijn WGBO.
 • Statische gegevens via Google Analytics 2 jaar.

Rechten van betrokkenen 

 • Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens ik van u verwerk.
 • Rectificatie: Heeft u het idee dat ik verkeerde gegevens van u heb? Laat het mij dan weten, dan pas ik het aan.
 • Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die ik van u heb verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie ) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heeft u het idee dat ik uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerk, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om de persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact met mij op.

U kunt daar naast ook: 

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van informatie. Als u uw toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met me opnemen via info@diannemeijnen.nl
 • Klacht indienen bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens ( AP) : Denkt u dat ik niet handel in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/telefonisch-contact ).

Geautomatiseerde besluitvorming

Dianne Meijnen Massage en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dianne Meijnen Massage en Coaching) tussen zit. Dianne Meijnen Massage en Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Praktijk Manager Software.

Grondslagen van de verwerkingen 

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van mijn dienstverlening.

Website

De website van Dianne Meijnen Massage & Coaching is beveiligd met het zogenaamde SSL-certificaat, het slotje en de ‘https’ aanduiding in de URL geven dit aan. Dit houdt in dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dianne Meijnen Massage en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@diannemeijnen.nl